Himachal Pradesh
13th Legislative Assembly ( Vidhan Sabha )

Under Secretary Legislation and Web Information Manager,
H.P Vidhan Sabha Secretariat,
Shimla,Himachal Pradesh-171004,
Email:visabha-hp@nic.in,
Phone No:0177-2812447